سيد حسين هاشمي
استادیار
گروه آلاينده‎هاي محيط ‎زيست, پژوهشكده علوم محيطي
داخلي 2867- 2431971 : تلفن
: آدرس الکترونیکی
: آدرس وب سایت
خيابان اوين، دانشگاه شهيد بهشتي، پژوهشكده علوم محيطي تهران – ايران آدرس :
مقالات علمي و کتب منتشر شده
سوابق تدريس
جوايز علمي
عضويت در مراکز علمي و پژوهشي
زمينه تخصصي
سوابق کاري
علايق پژوهشي
سوابق تحصيلي
سوابق تدریسی
1. آلودگی منابع آب و دریا (کارشناسی ارشد)، دانشگاه شهید بهشتی، 1388 و 1389.
2. آلودگی های صنعتی (کارشناسی ارشد)، پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی، 1388.
3. آلودگی هوا و صوت (کارشناسی ارشد)، دانشگاه شهید بهشتی، 1389.
4. آلودگی هوا و روش های کنترل آن (کارشناسی ارشد)، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، 1384، 1385، 1386، 1387، 1388.
5. مهندسی محیط زیست (کارشناسی)، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، 1388.
6. اصول تصفیه آب و فاضلاب (کارشناسی)، دانشکاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، 1388.
7. آلودگی هوا و روش های کنترل آن (کارشناسی ارشد)، دانشگاه صنعتی خواجه نصيرالدين طوسي، 1388.
8. آلودگی های جوی و روش های کنترل آن (کارشناسی ارشد)، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، 1388.
9. آلاینده های محیط زيست (کارشناسی ارشد)، دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، 1384.
10. تصفیه آب (بخشي از درس- کارشناسی ارشد)، دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران، 1384.
مشاور و راهنماي بيش از 25 پايان نامه در مقطع كارشناسي ارشد در دانشگاه هاي تهران، صنعتي اميركبير، خواجه نصيرالدين طوسي، شهيد بهشتي، شهيد عباسپور.
و شرکت در چندین کارگاه علمی و آموزشی به عنوان آموزش گیرنده و مدرس
جوایز علمی

1. فارغ التحصيل ممتاز (رتبه اول) كارشناسي ارشد، 1376.
2. نفر اول آزمون ورودي دوره دكترا، 137

عضویت در مراکز علمی و پژوهشی
1. عضو كميته محيط زيست طرح استانداردهاي فني وزارت نيرو، 1386-1385.
2. عضو كميته فني آزمون هاي آب و فاضلاب، موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، 1386-1385.
3. عضو انجمن بين المللي آب (IWA).
4. عضو  انجمن متخصصین منابع آب ایران.
سوابق کاری
1. عضو پانل فنی نظارت بر طرح های مدیریت کیفی منابع آب، شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران، 1386-1389.
2. ناظر پروژه تهیه استاندارد راهنمای حریم کیفی منابع آب جهت بسته بندی با هدف شرب، طرح استانداردهای فنی وزارت نیرو، 1388-1389.
3. بررسي بخش زيست محيطي پروژه هاي آب و فاضلاب تحت وام بانك جهاني و بانك توسعه اسلامي، دانشگاه شهيد بهشتي (برون دانشگاهي)، 1388.
4. همکار اصلی پروژه تهیه استاندارد دستورالعمل پایش کیفیت آب های زیر زمینی، طرح استانداردهای فنی وزارت نیرو، 1388-1389.
5. بررسي تاثير كاربري زمين بر كيفيت آب رودخانه، مطالعه موردي: رودخانه كرج، دانشگاه شهيد بهشتي، 1387-1389.
6. مدلسازي كيفيت آب و برنامه كنترل و كاهش آلودگي رودخانه زرينه رود، دانشگاه شهيد بهشتي (برون دانشگاهي)، 1387-1389.
7. مدلسازي كيفيت آب و برنامه كنترل و كاهش آلودگي رودخانه سفيد رود، دانشگاه شهيد بهشتي (برون دانشگاهي)، 1387-1389.
8. پايش كيفيت آب رودخانه جراحي، دانشگاه شهيد بهشتي (برون دانشگاهي)، 1387-1389.
9. بررسي بخش زيست محيطي پروژه هاي آب و فاضلاب تحت وام بانك جهاني، دانشگاه شهيد بهشتي (برون دانشگاهي)، 1387.
10. ناظر پروژه تهيه استاندارد دستورالعمل پايش كيفيت آب هاي سطحي جاري، طرح استانداردهای فنی وزارت نیرو، 1388-1386.
11. ناظر پروژه تهيه استاندارد دستورالعمل پايش كيفيت آب مخازن سدها، طرح استانداردهای فنی وزارت نیرو، 1388-1386.
12. ناظر پروژه تهيه استاندارد راهنمای ارزيابي اثر فعاليت هاي كشاورزي بر آب هاي سطحي، طرح استانداردهای فنی وزارت نیرو، 1388-1386.
13. سازمان حفاظت محیط زیست، دفتر آب و خاک، مشاور و همکار علمی دفتر آب و خاک، 1383-1386.
14. موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، عضو کمیته فنی آزمایش های آب و فاضلاب، 1383-1384.
15. سازمان حفاظت محیط زیست، دفتر پروژه های بانک جهانی، عضو گروه هماهنگ کننده پروژه (PCT) به عنوان مشاور بخش آب، 1383-1387.
16. شرکت مهندسین مشاور پارس آب تدبیر، بازنگری مطالعات ارزیابی محیط زیست پروژه های آب و فاضلاب شهرهای ساری و بابل، بخش تصفیه فاضلاب، پروژه بانک جهانی، مسئول بازنگری، 1383-1384.
17. شرکت مهندسین مشاور مهاب قدس، بازنگری مطالعات امکانسنجی پروژه های آب و فاضلاب شهرهای ساری و بابل، بخش تصفیه فاضلاب،پروژه بانک جهانی، مسئول بازنگری، 1383.
18. شرکت آب و فاضلاب شیراز، پروژه آب و فاضلاب شیراز، مطالعات ارزیابی اثرات محیط زیستی، پروژه بانک جهانی، همکار اصلی، 1383.
19. مطالعه اثر تغييرات فضايي و زماني غلظت اكسيژن محلول بر راندمان فرايندهاي نيتريفيكاسيون و دنيتريفيكاسيون همزمان در راكتورهاي ناپيوسته متوالي، دانشگاه تهران، 1383.
20. دانشگاه تهران، دانشکده محیط زیست، پروژه تدوین استراتژی کنترل و کاهش آلودگی منابع آب، همکار اصلی و هماهنگ کننده، 1382-1384.
21. شرکت مهندسین مشاور لار، پروژه های آب و فاضلاب شهرهای شیراز و اهواز، مطالعات ارزیابی اثرات محیط زیستی، پروژه بانک جهانی، همکار اصلی، 1382و 1383.
22. مطالعه تغييرات غلظت اكسيژن محلول در راكتورهاي ناپيوسته متوالي، سيد حسين هاشمي، علي اكبر عظيمي، دانشگاه تهران، 1382.
23. شرکت خدمات مهندسی جهاد کشاورزی، بررسی گزارش های مشاورین فاضلاب روستایی، همکار، 1381.
24. مرکز ملی اقیانوس شناسی، عضو هیات علمی گروه منابع زنده، طراحی آزمایشگاه های شیمی و بیولوژی، انتخاب تجهیزات، 1380-1381.
25. وزارت نیرو، کارشناس دفتر مدیریت کیفیت منابع آب، کارشناس کیفیت آب های سطحی، 1379-1380.
26. مهندسین مشاور دز آب، مدلسازی کیفیت آب رودخانه کارون، پایین دست سدهای شهید عباسپور و دز تا خلیج فارس، کارشناس مدلسازی، 1379.
27. اداره کل محیط زیست خوزستان، بررسی خودپالایی و سهم منابع آلاینده به وسیله مدل QUAL2E، محدوده شهر اهواز، کارشناس مدلسازی، 1378.
28. توسعه مدل QUAL2E براي رودخانه هاي ايران، علي ترابيان، سيد حسين هاشمي، دانشگاه تهران، 1378.
29. شرکت مهندسین مشاور لار، بررسی خوپالایی رودخانه های نمرود و ماملو در پایین دست سدها به وسیله مدل QUAL2E، کارشناس مدلسازی، 1376.
30. حذف نيترات از آب آشاميدني به روش هاي IEX-SBR و IEX-PBR، دانشگاه تهران، 1376.
31. شرکت تهران زیست و همکاران، مطالعات پایلوت و طراحی اولیه تصفیه خانه فاضلاب لبنیات پاک و مطالعات مرحله اول فاضلاب شهرهای فومن و هشتپر، کارشناس، 1376-1375.
32. تصفيه فاضلاب صنايع غذايي با استفاده از راكتورهاي ناپيوسته متوالي: مطالعات پايلوت، علي ترابيان، سيد حسين هاشمي، دانشگاه تهران، 1375.
سوابق تحصیلی
دانشگاه صنعتي اميركبير(پلي تكنيك تهران),مهندسي شيمي و پتروشيمي,1373-1368,كارشناسي
 
دانشگاه تهران,مهندسي عمران- محيط زيست,1376-1373,كارشناسي ارشد
 
دانشگاه تهران,مهندسي محيط زيست,1384-1376,دكتراي تخصصي
 
مقالات علمی و کتب منتشر شده
 • كتب وتالیفات

  مدلسازي آب هاي سطحي: ثابت ها، سينتيك ها و نرخ ها، علي ترابيان، سيد حسين هاشمي، انتشارات دانشگاه تهران، 1381
  QUAL2E: كتابچه فني و راهنماي كاربران، علي ترابيان، سيد حسين هاشمي، دانشكده محيط زيست، 1376.

  استانداردراهنمای مطالعات مرحله توجیهی طرح های استفاده از فاضلاب های تصفیه شده شهری و روستایی، سید حسین هاشمی، علی نظری دوست ، طرح استانداردها و معیارهای فنی وزارت نیرو، نشریه 306 ، 1386

  استاندارد فهرست خدمات مطالعات مرحله توجیهی طرح های استفاده از فاضلاب های تصفیه شده شهری و روستایی، سید حسین هاشمی، علی نظری دوست ، طرح استانداردها و معیارهای فنی وزارت نیرو ، نشریه 326، 1386

  راهنمای کنترل و تضمین کیفیت نمونه برداری از منابع آب سطحی و خروجی فاضلاب ها، امیر سالمی. سید حسین هاشمی 1386


 • مقالات در نشریات علمی
  1. Removal of reactive blue 19 by adding polyaluminum chloride to sequencing batch reactor system, Sh. Mehrali, M. R. Alavi Moghaddam, S. H. Hashemi, Iranian Journal of Environmental Health and Science Engineering, Vol. 7, No. 1, 2010.
  2. Aerobic sequencing batch reactor system with granular activated carbon for the treatment of wastewater containing a reactive dye, Amir Asadi Vaigan, Mohammad Reza Alavi Moghaddam, Hossein Hashemi, Environmental Engineering and management Journal, Vo. 9, No. 3, March 2010.
  3. Effect of sludge retention time on treating high load synthetic wastewater using aerobic sequencing batch reactors, H. Hajiabadi, M. R. Alavi Moghaddam, S. H. Hashemi, Iranian Journal of Environmental Health and Science Engineering, Vol. 6, No. 4, 2009.
  4. Effect of dye concentration on sequencing batch reactor performance, A. A. Vaigan, M. R. Alavi Moghaddam, H. Hashemi, Iranian Journal of Environmental Health and Science Engineering, Vol. 6, No. 1, 2009.
  5. The best available technology for small electroplating plants applying analytical hierarchy process, Mohammad Reza Dabaghian, Seyed Hossein Hashemi, Taghi Ebadi, International Journal of Environmental Science and Technology, Vol. 4, No.5, 2008.
  6. Low Dissolved Oxygen Sludge Bulking In Sequencing Batch Reactors, S. H. Hashemi, A. A. Azimi, G. R. Nabi, A. Torabian, R. Mahmoudkhani, International Journal of Environmental Studies, Vol. 62, No. 4, 2005.
  7. Aeration Ratio Effect on Efficiency of Organic Materials Removal in Sequencing Batch Reactors, A. A. Azimi, S. H. Hashemi, G. Nabi, R. Mahmoudkhani, Pakistan Journal of Biological Science, Vol. 8, No. 1, 2005.
  8. A Study of Nitrate in Tehran Ground Water and a Method for Its removal, A. Torabian, B. Amin zadeh, S. H. Hashemi, International Journal of Environmental Studies, 2000, Vol. 57, pp. 725-734.
  9. حذف نیکل دو ظرفیتی از فاضلاب صنایع آبکاری به روش اسمز معکوس، سید احمد میرباقری، امین شمس، سید حسین هاشمی، هادی شمس، علوم و تکنولوژی محیط زیست، 1389.
  10. پیش بینی لایه بندی حرارتی سد در دست احداث بختیاری با استفاده از مدل CE-QUAL-W2، مهرداد نظریها، عرفان دانایی، سید حسین هاشمی، امیر حسین ایزددوستدار، محیط شناسی، 1389.
  11. مقايسه ميان تصفيه پذيري بي هوازي شيرابه حاصل از محل دفن زباله شهري حاوي سوبستراي كل و محلول، عليرضا شكوه، اودين صفري، سيد حسين هاشمي، تقي عبادي، فصلنامه علوم و تكنولوژي محيط زيست، شماره 40، بهار 1388.
  12. اثر بار آلی در تصفیه فاضلاب حاوی شیر به روش راکتورناپیوسته متوالی، هومن حاجی آبادی، سید محمدرضا علوی مقدم، سید حسین هاشمی، فصلنامه آب و فاضلاب اصفهان، شماره 71، پاییز 1388.
  13. ارزيابي فني اقتصادي و زيست محيطي روش هاي تصفيه فاضلاب صنايع آبكاري به روش AHP، محمدرضا دباغیان، سید حسین هاشمی، تقی عبادی، شماره 42، پاییز 1388.
  14. تاثير عدم قطعيت ضريب زوال بر نتايج مدلسازي كيفيت آب رودخانه زرجوب، مهديه عسگري شاهي، سيد حسين هاشمي، تقي عبادي، محيط شناسي، شماره 45، بهار 1387.
  15. بررسي اثر برداشت آب بر كيفيت آب رودخانه پايين دست سد ماملو با استفاده از مدل QUAL2E، علي ترابيان، سيد حسين هاشمي، رضا خلیلی، سعید فردوسی پور، محيط شناسي، شماره 35، پاییز 1383.
  16. بررسي يون فلورايد در منابع آب سطحي تهران، علي اكبر عظيمي، غلامرضا نبي، سيد حسين هاشمي، يونس مهام، محيط شناسي، شماره 32، زمستان 1383.

  مقالات در کنفرانس های علمی
  17. Pollutant Standard Index (PSI), Comparing the Published and Real Values in Tehran, M. Nikravan, E. Hosseinin, S.H. Hashemi, 5th National Congress of Civil Engineering, Ferdowsi University, Mashhad, 2010.
  18. Ecological risk assessment of coastal surface sediment of PSEEZ, R. Fakhri, S.H. Hashemi, Parvinnia, T. Ebadi, 4th Seminar of Chemistry and Environment, Ecological Research Institute of Persian Gulf and Oman Sea, 2010.
  19. Assessment of heavy metals contamination in the coastal sediment of Asaluyeh by geo-accumulation index, R. Fakhri, Parvinnia, S.H. Hashemi, T. Ebadi, 4th Seminar of Chemistry and Environment, Ecological Research Institute of Persian Gulf and Oman Sea, 2010.
  20. Study on removal of reactive blue 19 by adding poly-aluminum chloride to SBR system, Sh. Mehrali, M. R. Alavi Moghaddam, H. Hashemi, International Conference on Emerging Technologies in Environmental Science and Engineering, Aligarh, India, 2009.
  21. Effect of GAC concentration on SBR performance for treatment of high strength wastewater containing a reactive dye, A. A. Vaigan, M. R. Alavi Moghaddam, H. Hashemi, International Conference on Emerging Technologies in Environmental Science and Engineering, Aligarh, India, 2009.
  22. Prediction of Thermal Stratification in Proposed Bakhtyari Reservoir with CE-QUAL-W2, Mehrdad Nazariha, Erfan Danaei, Seyed Hosein Hashemi, Amir Hosein Izad Doustdar, World Environmental and Water Resources Congress, ASCE, USA, 2009.
  23. Effect of Sludge Retention Time on Treating High Load Waste water using Aerobic Sequencing Batch Reactors, H. Hajiabadi, M. R. Alavi Moghaddam, S. H. Hashemi, 4th SBR Conferences (SBR4) Italy, 2008.
  24. An Assessment of Water Withdrawal effect in Mamloo Dam Site on Water Quality of Downstream River by QUAL2E Model, A. Torabian, S. H. Hashemi, A. A. Ghadimkhani, River Basin Management 2005, Conferences, Bologna Italy, 2005.
  25. تحليل و بررسي آماري داده هاي شاخص آلودگي هواي تهران از سال 1388-1383، احسان اله حسيني كوپايي، سيد حسين هاشمي، مرتضی نیکروان، پنجمين كنگره ملي مهندسي عمران، دانشگاه فردوسي، مشهد، 1389.
  26. بررسي كارايي سيستم SBR-GAC در تصفيه فاضلاب با بار آلودگي بالا، امير اسدي وايقان، سيد محمدرضا علوي مقدم، سيد حسين هاشمي، هشتمين كنگره بين المللي مهندسي عمران، دانشگاه شيراز، بهار 1388.
  27. مدلسازي عددي انتشار و پخش آلاينده هاي هوا و مقايسه آن با مدل پلوم گوس، اردشير كلالي، مهيار گرانمايه، سيد حسين هاشمي، احمد طاهر شمسی، هشتمين كنگره بين المللي مهندسي عمران، دانشگاه شيراز، بهار 1388.
  28. ارائه يك تابع هدف مناسب براي الگوريتم ژنتيك بكار رفته در مدل كيفي QUAL2Kw، سيد مهدي عظيمي، سعيد عليمحمدي، سيد حسين هاشمي، احمدرضا غواصيه، هشتمين سمينار بين المللي مهندسي رودخانه، اهواز، 1388.
  29. ارزيابي و پهنه بندي سفره آب زير زميني از نظر پارامترهاي EC و SAR با كمك سيستم اطلاعات جغرافيايي، سيد مهدي عظيمي، سيد حسين هاشمي، محمدرضا قويمي پناه، دومين سمپوزيم بين المللي مهندسي محيط زيست، دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، تهران، 1388.
  30. پیش بینی تغییرات کیفیت آب مخزن سد چم شیر با استفاده از مدل CE-QUAL-W2، نعیم بنی سعید، سید حسین هاشمی، هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه، اهواز، 1388.
  31. تاثیر وضعیت مصرف سوخت در بخش نیروگاهی ایران بر آلودگی هوا و گزینه هایی برای کاهش آن، محسن پسران بهبهانی، سید حسین هاشمی، دومین سمپوزیم بین المللی مهندسی محیط زیست، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، 1388.
  32. روش های پیشرفته و نوین حذف آلاینده ی CO، ویدا ارشادی، لیدا ارشادی، دومین سمپوزیم بین المللی مهندسی محیط زیست، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، 1388.
  33. شبيه سازي عددي گسترش آلودگي در محيط رودخانه و بررسي عوامل مؤثر در آن، ثريا كرمي، احمدرضا غواصيه، سيدحسين هاشمي، هشتمین کنفرانس هیدرولیک ایران، دانشگاه تهران، پاییز 1388.
  34. تحليل عدم قطعيت دو پارامتر كيفي BOD و TDS در رودخانه جاجرود با كمك نرم¬افزار QUAL2E، محمد مهدی عظیمی، احمدرضا غواصیه، سید حسین هاشمی، سعید علیمحمدی، هشتمين كنگره بين المللي مهندسي عمران، دانشگاه شيراز، بهار 1388.
  35. حمل و نقل، آثار زيانبار و محاسبه ريسك آلاينده هاي خطرناك هوا (HAPs)، اولين كنفرانس حمل و نقل مواد خطرناك و اثرات زيست محيطي آن، مسعود اسدي حبيب، سيد حسين هاشمي، سازمان حفاظت محيط زيست، 1387.
  36. بررسي بازدهي سيستم SBR در زمان هاي مختلف عمر لجن (SRT)، هومن حاجي آبادي، سيد محمدرضا علوي مقدم، سيد حسين هاشمي، دومين همايش مهندسي محيط زيست، دانشگاه تهران، 1387.
  37. بررسي تصفيه پذيري هوازي فاضلاب صنايع لبني با بار آلودگي مختلف با استفاده از راكتور ناپيوسته با عمليات متوالي (SBR)، هومن حاجي آبادي، سيد محمدرضا علوي مقدم، سيد حسين هاشمي، چهارمين كنگره ملي مهندسي عمران، دانشگاه تهران، 1387.
  38. مطالعه كيفيت آب رودخانه كارون در بازه گرگر با استفاده از QUAL2E، نعيم بني سعيد، نعمت اللع جعفر زاده، سيد حسين هاشمي، محمد توسلي، سومين كنگره ملي مهندسي عمران، تبريز، 1386.
  39. كاربرد بيوفيلترها در كنترل آلودگي هوا، عليرضا شكوه، سيد حسين هاشمي، اولين همايش مهندسي محيط زيست، دانشگاه تهران، 1385.
  40. فرايندهاي كنترل و حذف دي اكسيد گوگرد در صنايع، محبوبه نامني، سيد حسين هاشمي، اولين همايش مهندسي محيط زيست، دانشگاه تهران، 1385.
  41. چالش ها و راهکارهای مديريت زیست محیطی كيفيت منابع آب، سيد حسين هاشمي، بهنوش خوش منش، الهام سفلايي، ناديا روستايي، اولين همايش مهندسي محيط زيست، دانشگاه تهران، 1385.
  42. نقش مديريت ريسك در كنترل آلودگي منابع آب، ناديا روستايي، سيد حسين هاشمي، انيسه اسماعيلي، دومين كنفرانس مديريت منابع آب، دانشگاه صنعتي اصفهان، 1385.
  43. بررسی تغییرات کیفیت آب کارون با کاربرد برنامه QUAL2E، نعمت الله جعفرزاده حقیقی، محمد توسلی، علی باروتکوب، سید حسین هاشمی، ششمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه، دانشگاه شهید چمران اهواز، 1381.
  44. ارزيابي روش هاي مختلف تصفيه بر اساس اقليم، علي ترابيان، سيد حسين هاشمي، اولين كنفرانس آب و فاضلاب در كشورهاي آسيايي، تهران، 1376.
  45. بررسي نيترات در آب هاي زير زميني استان تهران و ارائه روشي براي حذف آن، علي ترابيان، سيد حسين هاشمي، بهنوش امين زاده، اولين كنفرانس مديريت آب و فاضلاب در كشورهاي آسيايي، تهران، 1376.
  46. حذف نيترات از آب آشاميدني به روش غير مستقيم، سيد حسين هاشمي، علي ترابيان، سومين كنفرانس شيمي و مهندسي شيمي، پلي تكنيك تهران، 1375.
 • 1. Low Dissolved Oxygen Sludge Bulking In Sequencing Batch Reactors, S. H. Hashemi, A. A. Azimi, G. R. Nabi, A. Torabian, R. Mahmoudkhani, International Journal of Environmental Studies, Vol. 62, No. 4, 2005.
  2. Aeration Ratio Effect on Efficiency of Organic Materials Removal in Sequencing Batch Reactors, A. A. Azimi, S. H. Hashemi, G. Nabi, R. Mahmoudkhani, Pakistan Journal of Biological Science, Vol. 8, No. 1, 2005.
  3. Dissolved Oxygen Transition zone Effect on Simultaneous Nitrification/ Denitrification. In process.
  4. An Assessment of Water Withdrawal effect in Mamloo Dam Site on Water Quality of Downstream River by QUAL2E Model, A. Torabian, S. H. Hashemi, A. A. Ghadimkhani, River Basin Management 2005 Conferences, Bologna Italy.
  5. Effect of Sludge Retention Time on Treating High Load Waste water using Aerobic Sequencing Batch Reactors, H. Hajiabadi, M. R. Alavi Moghaddam, S. H. Hashemi, 4th SBR Conferences (SBR4) Italy, 2008.
  6. Assessment of Dam Construction on Downstream of Mamloo River Water Quality by QUAL2E, A. Torabian, S. H. Hashemi, Journal of Environmental Studies, 2004.
  7. Investigation of Fluoride Ion in Tehran Surface Water Resources, A. Azimi, G. Nabi, S. H. Hashemi, Y. Maham, journal of Environmental Studies, 2004.
  8. Surface Water Modeling: Constants, kinetics Rates, A. Torabian, S. H. Hashemi, University of Tehran Press, 2002, (Translation).
  9. A Study of Nitrate in Tehran Ground Water and a Method for Its removal, A. Torabian, B. Amin zadeh, S. H. Hashemi, International Journal of Environmental Studies, 2000, Vol. 57, pp. 725-734.
  10. QUAL2E: Technical and User Manual, A. Torabian, S. H. Hashemi, Faculty of Environment, 1997.
  11. Investigation of Nitrate in Tehran Province Groundwater and a Method for Its Removal, A. Torabian, S. H. Hashemi, B. Aminzadeh, 1st Conference of Water and Wastewater Management in Asian Countries, Tehran, 1997.
  12. Assessment of Different Wastewater Treatment Methods based on Climate, A. Torabian, S. H. Hashemi, 1st Conference of Water and Wastewater Management in Asian Countries, Tehran, 1997.
  13. Drinking Water Nitrate Removal by Indirect Method, S. H. Hashemi, A. Torabian, 3rd National Conference of Chemistry and Chemical Engineering, 1996.
  14. Urban and Rural Wastewater Reuse Guideline (2 Vol.), A. Nazaridoust, Hashemi S. H., MOE, 2008.
  15. QA/QC Guideline for Surface water Resources and Wastewater Sampling, A. Salemi and S. H. Hashemi, ESRI, 2007.
  16. Safety in Chemical Labs, (2 Vol.), S. H. Hashemi, A. Sedighi, in process, 2007.
  17. Assessment of Karoon River Water Quality using QUAL2E, N. Jafarzadeh, M. Tavassoli, A. Barotkob, S. H. Hashemi, 6th International Conference on River Engineering , Shahid Chamran University, Ahwaz, 2002.
  18. SO2 Control and Removal Processes in Industries, M. Nameni, S. H. Hashemi, 1st Environmental Engineering Conference, University of Tehran, 2006.
  19. Biofilters application in Air Pollution Control Engineering, A. Shookoh, S. H. Hashemi, 1st Environmental Engineering Conference, University of Tehran, 2006.
  20. Challenges of Water Resources Quality and Environmental Management Plans, S. H. Hashemi, B. Khoshmanesh, E. Soflaei, N. Roostaee, 1st Environmental Engineering Conference, University of Tehran, 2006.
  21. Role of Risk Management in Water Pollution Control, N. Roostaee, S. H. Hashemi, E. Esmaeeli, 2nd Conference of Water Resources Management, 2006.
  22. Study of Karoon Water Quality in Gargar reach using QUAL2E, N. Bani Saeed, N. Jafarzadeh, S. H. Hashemi, A. Tavasoli, 3rd Civil Engineering National Congress, Tabriz, 2007.
  23. Compare Anaerobic Treatability of Urban Landfill Leachate Contains Total and Dissolved Substrate, A. Shookoh, E. Safari, S. H. Hashemi, T, Ebadi, Environment Science and Technology, 2008.
  24. Effect of Decay Coefficient Uncertainty on Zarjoob Water Quality Modeling Results, M. Asgarishahi, S. H. Hashemi, T. Ebadi, 2008.
  25. Effect of Heat Islands on Urban Air Pollution, F. Shariatipour, S. H. Hashemi, 4th National Civil Engineering Conference, 2007.
  26. The best available technology for small electroplating plants applying analytical hierarchy process, Mohammad Reza Dabaghian, Seyed Hossein Hashemi, Taghi Ebadi, International Journal of Environmental Science and Technology, Vol. 4, No.5, 2008.
  27. Effect of Global Climate Changes on Air Pollution, A. Asadi, S. H. Hashemi, 2nd Environmental Engineering Conference, University of Tehran, 2008.
  28. Removal of reactive blue 19 by adding polyaluminum chloride to sequencing batch reactor system, Sh. Mehrali, M. R. Alavi Moghaddam, S. H. Hashemi, Iranian Journal of Environmental Health and Science Engineering, Vol. 7, No. 1, 2010.
  29. Aerobic sequencing batch reactor system with granular activated carbon for the treatment of wastewater containing a reactive dye, Amir Asadi Vaigan, Mohammad Reza Alavi Moghaddam, Hossein Hashemi, Environmental Engineering and management Journal, Vo. 9, No. 3, March 2010.
  30. Effect of sludge retention time on treating high load synthetic wastewater using aerobic sequencing batch reactors, H. Hajiabadi, M. R. Alavi Moghaddam, S. H. Hashemi, Iranian Journal of Environmental Health and Science Engineering, Vol. 6, No. 4, 2009.
  31. Effect of dye concentration on sequencing batch reactor performance, A. A. Vaigan, M. R. Alavi Moghaddam, H. Hashemi, Iranian Journal of Environmental Health and Science Engineering, Vol. 6, No. 1, 2009.
  32. Pollutant Standard Index (PSI), Comparing the Published and Real Values in Tehran, M. Nikravan, E. Hosseinin, S.H. Hashemi, 5th National Congress of Civil Engineering, Ferdowsi University, Mashhad, 2010.
  33. Ecological risk assessment of coastal surface sediment of PSEEZ, R. Fakhri, S.H. Hashemi, Parvinnia, T. Ebadi, 4th Seminar of Chemistry and Environment, Ecological Research Institute of Persian Gulf and Oman Sea, 2010.
  34. Assessment of heavy metals contamination in the coastal sediment of Asaluyeh by geo-accumulation index, R. Fakhri, Parvinnia, S.H. Hashemi, T. Ebadi, 4th Seminar of Chemistry and Environment, Ecological Research Institute of Persian Gulf and Oman Sea, 2010.
  35. Study on removal of reactive blue 19 by adding poly-aluminum chloride to SBR system, Sh. Mehrali, M. R. Alavi Moghaddam, H. Hashemi, International Conference on Emerging Technologies in Environmental Science and Engineering, Aligarh, India, 2009.
  36. Effect of GAC concentration on SBR performance for treatment of high strength wastewater containing a reactive dye, A. A. Vaigan, M. R. Alavi Moghaddam, H. Hashemi, International Conference on Emerging Technologies in Environmental Science and Engineering, Aligarh, India, 2009.
  37. Prediction of Thermal Stratification in Proposed Bakhtyari Reservoir with CE-QUAL-W2, Mehrdad Nazariha, Erfan Danaei, Seyed Hosein Hashemi, Amir Hosein Izad Doustdar, World Environmental and Water Resources Congress, ASCE, USA, 2009.
  38. Effect of Sludge Retention Time on Treating High Load Waste water using Aerobic Sequencing Batch Reactors, H. Hajiabadi, M. R. Alavi Moghaddam, S. H. Hashemi, 4th SBR Conferences (SBR4) Italy, 2008.
سوابق پژوهشی
تصفيه فاضلاب صنايع غذايي با استفاده از راكتورهاي ناپيوسته متوالي: مطالعات پايلوت، علي ترابيان، سيد حسين هاشمي، دانشگاه تهران، 1375.
توسعه مدل QUAL2E براي رودخانه هاي ايران، علي ترابيان، سيد حسين هاشمي، دانشگاه تهران، 1378.
مطالعه تغييرات غلظت اكسيژن محلول در راكتورهاي ناپيوسته متوالي، سيد حسين هاشمي، علي اكبر عظيمي، دانشگاه تهران، 1382.
تصفيه نمك درياچه اروميه با استفاده از سيليكات سديم، پلي تكنيك تهران، 1373.
حذف نيترات از آب آشاميدني به روش هاي IEX-SBR و IEX-PBR، دانشگاه تهران، 1376.
مطالعه اثر تغييرات فضايي و زماني غلظت اكسيژن محلول بر راندمان فرايندهاي نيتريفيكاسيون و دنيتريفيكاسيون همزمان در راكتورهاي ناپيوسته متوالي، دانشگاه تهران، 1383.
 تدوین استراتژی کنترل و کاهش آلودگی منابع آب 1383
 تهیه راهنما و فهرست خدمات مطالعات استفاده از فاضلاب تصفیه شده شهری و روستایی 1386
پایش کیفیت آب رودخانه جراحی دانشگاه شهید بهشتی1387
 نظارت بر پروژه کنترل و کاهش آلودگی رودخانه کرخه دانشگاه شهید بهشتی1387
 مدلسازی و تحلیل کیفیت آب رودخانه سفید رود دانشگاه شهید بهشتی1387
مدلسازی و تحلیل کیفیت آب رودخانه زرینه رود دانشگاه شهید بهشتی1387
ارزیابی تاثیر کاربری اراضی بر کیفیت آب رودخانه کرج دانشگاه شهید بهشتی1387
 
داوری نشریات
1. داور مجله علوم محیطی، پژوهشکده علوم محیطی داشنگاه شهید بهشتی
2. داور مجله آب و فاضلاب اصفهان، طرح و تحقیقات آب و فاضلاب، اصفهان
3. داور مجله محیط شناسی، دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
 
كارگاه ها و دوره هاي آموزشي گذرانده شده
ٌ كارگاه آموزشي ارزيابي اثرات زيست محيطي، دوره مقدماتي، سازمان مديريت منابع آب ايران، برنامه عمران سازمان ملل، 1380، تهران.
 
كارگاه آموزشي ارزيابي اثرات زيست محيطي، دوره پيشرفته، سازمان مديريت منابع آب ايران، برنامه عمران سازمان ملل،1381، تهران.
 
كارگاه بررسي تاثيرات زيست محيطي طرح هاي آب و فاضلاب اهواز، شركت آب و فاضلاب اهواز، آبان 1382، اهواز.
 
كارگاه بررسي تاثيرات زيست محيطي طرح هاي آب و فاضلاب ساري و بابل، شركت آب و فاضلاب مازندران، دي 1383، ساري.
 
دومين كارگاه كاربرد فناوري فضايي در محيط زيست، سازمان فضايي ايران، دانشكده محيط زيست دانشگاه تهران، خرداد 1384، تهران.
 
كارگاه آموزشي اقتصاد محيط زيست با تاكيد بر رشد اقتصادي و كيفيت محيط زيست، سازمان حفاظت محيط زيست، بانك جهاني، CEERS، 30، 31 خرداد و 1 تير 1384، تهران.
 
كارگاه بررسي پيش نويس سند استراتژي (سازمان حفاظت محيط زيست) كنترل و كاهش آلودگي منابع آب، دانشكده محيط زيست دانشگاه تهران، 8 تيرماه 1384، تهران.
 
Workshop on Country Water Resources Assistance Strategy for Iran, The World Bank, Ministry of Energy- Water Research Institute, 22-23 Dec 2003, Tehran.
 
2nd Workshop on Institutional Framework and tariff in Urban Water and Wastewater Sector, World Bank, National Water and Wastewater Company, Sep. 28-29, 2004, Tehran.
ٌ
World Bank Educational Workshop on Ahvaz Water Supply and Sanitation Project, World Bank, Ahvaz Water and Wastewater Company, Feb. 5-6, 2005, Ahvaz.