آزمایشگاه نانوفناوری محیط زیست


Responsive Image
دکتر افسانه شهبازی
دانشیار 'گروه فناوری های محیط زیست
آزمایشگاه نانو فناوری محیط زیست، درسال 1396 توسط سرکار خانم دکتر افسانه شهبازی تاسیس و راه اندازی شد.
عمده فعالیت این آزمایشگاه تصفیه پساب و فاضلاب با استفاده از نانو مواد است. نانو مواد مورد استفاده  براساس اهداف نوآورانه در قالب رساله های دکتری و پایان نامه های ارشد در این آزمایشگاه ساخته و برای حذف آلاینده های آلی (هیدروکربنهای نفتی – رنگهای آلی خطرناک و..) و آلاینده های معدنی (فلزات سنگین -نمکهای معدنی) از پسابهای صنعتی و یا ساختگی بکار می روند.
 فرایندهای تصفیه فاضلاب درآزمایشگاه مذکور عبارتند از: نانوفیلتراسیون، فرایندهای جذبی بصورت ستونی و بچ، و فرایندهای تخریبی و تجزیه آلاینده ها (فوتوکاتالیستی). شایان ذکر است بسیاری از فرایندهایی که در آزمایشگاه نانو فناوری محیط زیست دنبال می گردد براساس شیمی سبز و درنظر گرفتن جنبه های محیط زیستی است.