آزمایشگاه نانوفناوری محیط زیست


Responsive Image
دکتر افسانه شهبازی
دانشیار 'گروه فناوری‌های محیط زیست
آزمایشگاه نانو فناوری محیط زیست، درسال 1396 توسط سرکار خانم دکتر افسانه شهبازی تاسیس و راه‌اندازی شد.
عمده فعالیت این آزمایشگاه تصفیه پساب و فاضلاب با استفاده از نانو مواد است. نانو مواد مورد استفاده بر‌اساس اهداف نوآورانه در قالب رساله‌های دکتری و پایان‌نامه‌های کارشناسی‌ارشد در این آزمایشگاه ساخته و برای حذف آلاینده‌های آلی (هیدروکربن‌های نفتی – رنگ‌های آلی خطرناک و..) و آلاینده‌های معدنی (فلزات سنگین -نمک‌های معدنی) از پساب‌های صنعتی و یا ساختگی بکار می‌روند.
 فرایندهای تصفیه فاضلاب درآزمایشگاه مذکور عبارتند از: نانوفیلتراسیون، فرایندهای جذبی به‌صورت ستونی و بچ، و فرایندهای تخریبی و تجزیه آلاینده‌ها (فوتوکاتالیستی). شایان ذکر است بسیاری از فرایندهایی که در آزمایشگاه نانو فناوری محیط زیست دنبال می‌گردد براساس شیمی سبز و درنظر گرفتن جنبه‌های محیط زیستی است.