اعضای هیأت علمی سابق- بازنشسته


دکتر خسرو پیری
گروه آموزشی: تنوع زیستی
مرتبه علمی: استاد

دکتر آذرمیدخت خیراندیش
گروه آموزشی : تنوع زیستی
مرتبه علمی: دانشیار