قوانین و مقررات
دانشجویان پژوهشکده, بعد از تکمیل مراحل ثبت نام به طور اتوماتیک عضو کتابخانه می شوند.

قوانین امانت: 
دانشجویان کارشناسی ارشد تعداد 12 عنوان کتاب و به مدت 3 هفته.
دانشجویان دکتری تعداد 16 عنوان کتاب و به مدت یک ماه. 
اعضای هیأت علمی تعداد 20 عنوان کتاب و به مدت یک ماه.