مرکز نوآوری


Responsive Image
دکتر خسرو پیری
استاد گروه تنوع زیستی و مدیریت اکوسیستم ها
ایمیل: p_khosro@sbu.ac.ir

با توجه به اینکه مأموریت دانشگاه های نسل سوم در کنار فعالیت های علمی و پژوهشی ، حضور گسترده در فعالیت های کارآفرینی و نوآوری می باشد . پارک علم و فناری دانشگاه شهید بهشتی، با ایجاد مراکز نوآوری در سطح دانشکده ها و پژوهشکده ها و ایجاد فضای جدید برای فعالیت های کارآفرینی و نوآوری اعضای محترم هیأت علمی و دانشجویان عزیز در مقاطع مختلف در توسعه کسب و کارهای دانش بنیان و خلاق ایفای نقش خواهد کرد .
در این راستا با درخواست پژوهشکده علوم محیطی و موافقت پارک علم و فناوری ، مرکز نوآوری، اشتغال و کارآفرینی محیط زیست پژوهشکده در سال 1400 تشکیل شد تا در اشاعه فرهنگ نوآوری و توسعه کسب و کارهای دانش بنیان و خلاق با تشکیل تیم ها و هسته های نوآور و فناورانه در حوزه محیط زیست فعالیت نماید.