پروژه های پژوهشی و فناوری

هرساله تعداد قابل توجهی از پروژه­ های پژوهشی و فناوری در پژوهشکده علوم محیطی و به سفارش مراکز و سازمان های مختلف انجام می­شود که اغلب آنها کاربردی بوده، در زمینه­ های زیر انجام می­شود:
  • فناوری­ های نوین تصفیه آب و فاضلاب
  • استقرار نظام اقتصاد سبز
  • مكان يابي توسعه و استقرار صنایع
  • شناسایی گونه های گياهي و جانوري
  • انجام خدمات نمونه برداري و آزمايشگاهي
  • پايش كيفيت فيزيكي/ شيميايي/ ميكروبي
  • تدوین استانداردهای  محيط زيست
  • ارزشگذاري اقتصادي منابع طبیعی و تعیین هزينه­ هاي ناشی از تخریب محیط زيست
  • انجام مطالعات ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست
  • انجام مطالعات آمایش سرزمین