اداری 

بهروز نامدار 
مسئول دفتر رئیس پژوهشکده 
شماره تماس : 29906001

آموزش 

میترا جعفری 
کارشناس آموزش 
شماره تماس : 29906008

پژوهش

اکرم معیری
کارشناس پژوهش
شماره تماس: 29906007
زینب رضاقلی
کارشناس کتابخانه و مسئول سایت پژوهشکده
شماره تماس: 29906010
محدثه صادقی
کارشناس فصلنامه علوم محیطی
شماره تماس: 299906009

آزمایشگاه

شهراد نوین
کارشناس آزمایشگاه
شماره تماس : 29906005
محترمه رحیمی 
کارشناس آزمایشگاه
شماره تماس : 29906011