گروه اگرواکولوژی


کشاورزي رايج در مقياس جهاني با مشکلات و چالش‏ هايي جدي مواجه است که مهم‏ترين آنها عبارتند از عدم امنيت غذايي و گرسنگي نزديک به 800 ميليون نفر از مردم جهان، آلودگي منابع آب و خاک به مواد شيميايي کشاورزي (کودها و آفت‏ کش‏ها) و کاهش شديد تنوع زيستي. بر همين اساس، در دو دهه اخير تلاش‏ هاي بسياري براي يافتن الگوي نويني براي نظام‏ هاي کشاورزي پايدار به انجام رسيده است. کشاورزي اکولوژيک که يکي از شاخه‏ هاي کشاورزي پايدار به شمار مي‏رود به معناي فعاليت‏ هاي کشاورزي به شکلي است که ضمن توليد محصول به مقدار کافي و پايدار، پيامدهاي زيست‏ محيطي کشاورزي به کمترين مقدار برسد و بر همين اساس، به آن کشاورزي بوم‏ سازگار نيز گفته مي‏ شود.
گروه کشاورزي اکولوژيک پژوهشکده علوم محيطی در پاسخ به دغدغه ‏هاي ناشي از پيامدهاي کشاورزي رايج شکل گرفته است. از طرف ديگر، با توجه به اقبال اخير به مسائل محيط زيست و کشاورزي پايدار، فقدان يک مرکز پژوهشي-آموزشي در اين ارتباط احساس شده است. اين گروه در حال حاضر تنها گروه کشاورزي در مراکز آموزشي و پژوهشي کشور است که صرفاً به فعاليت در زمينه کشاورزي پايدار مي‏پردازد.
  •  انجام پژوهش ‏هاي بنيادي، کاربردی و ترويجی در زمينه کشاورزی اکولوژيک

  • آموزش و تربيت نيروی متخصص در زمينه کشاورزي اکولوژيک در مقاطع کارشناسي ارشد و دکتری

  •  آموزش و ترويج مفاهيم، اهداف و اصول کشاورزي اکولوژيک

  •  طراحي نظام ‏هاي پايدار کشاورزي با تاکيد بر شرايط خاص اقليمي کشور

  •  توليد، جمع‏ آوري و تحليل داده‏ هاي اکولوژيکي به منظور کاربرد در شبيه‏ سازي‏ هاي منطقه‏ اي و ملي در جهت توسعه پايدار کشاورزي

  • آنالیز و مدلسازی سیستم های کشاورزی

  • بررسی اثر تغییرات اقلیمی بر سیستم های کشاورزی

Responsive Image

دکتر رضا دیهیم فرد
دانشیار گروه اگرواکولوژی
زمینه های پژوهشی: مدل سازی و آنالیز سیستم های کشاورزی
ایمیل: deihim@sbu.ac.ir
شماره تماس: 29906026
مشاهده پروفایل گوگل اسکولار

Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image

دکتر کورس خوشبخت
دانشیار گروه اگرواکولوژی
ایمیل: kkhoshbakht@sbu.ac.ir
شماره تماس: 29906020
مشاهده پروفایل گوگل اسکولار
دکتر جعفر کامبوزیا
دانشیار گروه اگرواکولوژی
ایمیل: J_kambouzia@sbu.ac.ir
شماره تماس: 29906023
مشاهده پروفایل گوگل اسکولاردکتر عبدالمجید مهدوی دامغانی
دانشیار گروه اگرواکولوژی
ایمیل: mahdavi.a@sbu.ac.ir
شماره تماس: 29906022
مشاهده پروفایل گوگل اسکولار
دکتر سعید صوفی زاده
استادیار گروه اگرواکولوژی
ایمیل:S_soufizadeh@sbu.ac.ir
شماره تماس: 29906025

دکتر حسین محمودی
استادیار گروه اگرواکولوژی
ایمیل: h-mahmoudi@sbu.ac.ir
شماره تماس:29906017
مشاهده پروفایل گوگل اسکولار

دکتر فاطمه سادات آقامیرمحمدعلی
استادیار گروه اگرواکولوژی
ایمیل: aghamirsoil@gmail.com
شماره تماس: 29906015
دکتر امید نوری
استادیار گروه اگرواکولوژی
زمینه های پژوهشی: کشاورزی شهری* ارزیابی سازگاری گونه های گیاهی* کاربرد گیاهان در فضای سبز و طراحی کشت* تغییر اقلیم و اثر آن بر گیاهان در فضای سبز*کاربرد سامانه های اطلاعات جغرافیایی(GIS) و سنجش از دور(RS) در کشاورزی.

ایمیل: o_noori@sbu.ac.ir
شماره تماس: 29906027
مشاهده پروفایل گوگل اسکولار

دکتر رضا دیهیم فرد
دانشیار گروه اگرواکولوژی
زمینه های پژوهشی: مدل سازی و آنالیز سیستم های کشاورزی
ایمیل: deihim@sbu.ac.ir
شماره تماس: 29906026
مشاهده پروفایل گوگل اسکولار