معرفی توانمندی ها و تخصص ها

 • انجام مطالعات و ارائه خدمات مشاوره در  زمینه شناسایی، پایش،  کنترل و مدلسازی آلودگی های محیط زیست (آب، خاک، هوا و صوت)

 • انجام مطالعات و ارائه مشاوره در زمینه جمع آوری و مدیریت  پسماند، بازیافت مواد و انرژی

 • ارائه خدمات مشاوره در زمینه سیاست گذاری محیط زیست

 • انجام مطالعات مرتبط با ارزش­ گذاری اقتصادی منابع زیستی، خدمات اکوسیستمی و هزینه­ های ناشی از تخریب محیط زیست

 • تدوین برنامه ­های مدیریتی و  برنامه­ ریزی محیط زیست

 • توانایی ارزیابی، اثرات توسعه بر محیط زیست، تعیین توان طبیعی و آمایش سرزمین

 • انجام مطالعات مرتبط با کشاورزی پایدار و امنیت غذایی

 • بررسی تنوع زیستی اکوسیستم­ های آبی و خشکی

 • تعیین حقابه محیط زیستی تالاب­ ها و رودخانه­ ها

 • مدلسازی اثرات تغییر اقلیم بر تنوع زیستی

 • ارائه خدمات مشاوره در زمینه جمع آوری و مدیریت  پسماند

 • ارائه خدمات مشاوره در رابطه با تنوع زیستی

 •  ارائه خدمات مشاوره در خصوص امور محيط زيست ، آموزش و ظرفيت سازي

 • انجام مطالعات مرتبط با اقتصاد منابع آب و ایجاد بازار برای آن

 • انجام پروژه در رابطه با تعیین مزیت نسبی ایران در تولید محصولات ارگانیک

 • شناسایی توانمندی­ های اقلیمی و زراعی ایران برای گسترش کشاورزی اکولوژیک در کشور

 • مطالعه اکوسیستم­ های آبی و خشکی در راستای حفاظت از تنوع زیستی کشور