همکاران

بهروز نامدار
مسئول دفتر
29906001
b.namdar[at]
mail.sbu.ac.ir
اکرم معیری
کارشناس مسئول پژوهشی
29906007
a.moayeri[at]
mail.sbu.ac.ir
میترا جعفری
کارشناس امور آموزشی
29906008
mi-jafari[at]
mail.sbu.ac.ir
شهراد نوین
کارشناس آزمایشگاه
29906005
Sh.Novin[at]
mail.sbu.ac.ir
زینب رضاقلی
کارشناس کتابخانه
29906010
 z.rezagholi[at]
mail.sbu.ac.ir
محدثه صادقی 
کارشناس فصلنامه علوم محیطی
29906009
mohad.sadeghi[at]
mail.sbu.ac.ir
مهین ولی‌محمد 
کارشناس آزمایشگاه
29906011
m.valimohammad[at]
mail.sbu.ac.ir