گروه تنوع زیستی و مدیریت اکوسیستم‌ها

کشور ایران به دلیل تضادهای گسترده اقلیمی، پیشینه تاریخی زیستی و نیز توان بالای گونه‌زایی زیستگاه‌های مساعدی را جهت استقرار گونه‌های متنوع گیاهی و جانوری پدید آورده است. وجود مناطقی مانند مناطق خزری، کویری، کوهستانی و گرمسیری حاشیه خلیج فارس زیستگاه‌های متنوعی را فراهم ‌نموده است که به نوبه خود بر تنوع زیستی ایران ‌افزوده است. گروه تنوع زیستی و مدیریت اکوسیستم‌ها در این راستا ضمن بررسی گونه‏‌های فوق به‌لحاظ فراوانی و پراكنش در نقاط مختلف ایران سعی دارد تا با مشخص کردن جایگاه هرگونه در محیط زیست روابط متقابل بین گونه‏‌ها را شناسایی کرده و از این اطلاعات با در نظر گرفتن نقش انسان در محیط زیست راهكارهایی را جهت مدیریت هر چه بهتر اكوسیستم‏‌های مختلف ارائه کند.

اهداف:

  • بررسی زیستگاه‌های حیات وحش در نقاط مختلف ایران و تعیین مطلوبیت زیستگاه با استفاده از مدل‌های ریاضی
  • مطالعه رویشگاه‌های گیاهی و زیستگاه‌‌های جانوری در راستای ارزیابی توان اکولوژیک اکوسیستم‌های مختلف کشور ایران
  • شناسایی و تهیه برنامه‌های حفاظتی برای لکه‌های داغ تنوع زیستی ایران مانند نواحی اکوتون، نقاط تمرکز اندمیسم
  • مطالعه روابط متقابل گونه‌های گیاهی و جانوری با یكدیگر و با محیط زیست جهت تهیه مدل‏‌های مناسب برای حفاظت از تنوع زیستی (با تاكید بر اكولوژی مهره‌داران و مطالعات اكوسیستم‌های تالابی و رودخانه‌‌ای و نیز تعیین ضوابط و استاندارهای لازم به منظور بهره‌برداری پایدار آن‏ها)
  • بررسی تاثیرات تغییرات اقلیمی و سایر فعالیت‌های انسانی بر روی گونه‌های حیات وحش و اکوسیستم‌های طبیعی
  • ارزیابی یکپارچگی اکوسیستم‌ها با استفاده از شاخص‌های زیستی
پیوندها:
گروه‌های آموزشی