آیین‌نامه‌های پژوهشی ویژه اعضای هیات‌علمی

بخش‌نامه 98727: آیین‌نامه ارتقای مرتبه علمی اعضای هیات‌علمی موسسه‌های آموزشی و پژوهشی
جدول حداقل امتیازهای لازم برای ارتقای مرتبه اعضای هیات‌علمی
شیوه‌نامه اجرایی آیین‌نامه ارتقای مرتبه اعضای هیات‌علمی
مقررات مربوط به طرز تشکیل، اختیارات و وظایف هیات ممیزه
نسخه هفتم رفرنس‌نویسی َAPA
اطلاعات تماس:
29906007
esri[at]sbu.ac.ir