فرم‌های آموزشی

فرمت نگارش رساله دکترا
فرم تقاضای خرید ریز نمره
راهنمای فرایند همانندجو دانشجویان کارشناسی‌ارشد
فرمت نگارش پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد
فرم تصویب پروپوزال مقطع کارشناسی‌ارشد
فرم عمومی طرح پیشنهادی تحقیق پایان‌نامه / رساله
نسخه هفتم سبک رفرنس‌نویسی APA
پیوندها:
گروه‌های آموزشی