رئیس پژوهشکده

کورس خوشبخت
رئیس پژوهشکده علوم محیطی
29906001
k_khoshbakht [at] sbu.ac.ir
رزومه
وب‌سایت
فعالیت‌های اجرایی:
  • رئیس پژوهشکده 1402 ← تاکنون
  • عضو کمیسیون تخصصی گروه شیمی، زیست شناسی و کشاورزی 1391 ← 1393
  • مدیر گروه تنوع زیستی 1390 ← 1395
  • رئیس پژوهشکده 1390 ← 1391
  • عضویت هیات تحریریه فصلنامه علوم محیطی 1382 ← تاکنون
  • معاون برنامه ریزی و هماهنگی پژوهشکده علوم محیطی 1379 ← 1380
  • عضویت هیات تحریریه فصلنامه کشاورزی بوم شناختی 1389 ← تاکنون
  • معاون آموزشی و پژوهشی پژوهشکده علوم محیطی 1384 ← 1390
  • عضو هیات تحریریه فصل‌نامه آموزش محیط زیست و توسعه پایدار 1384 ← تاکنون
  • مدیر شبکه منطقه‌ای اتحادیه جهانی حفاظت iucn (منطقه مرکز، غرب آسیا و شمال آفریقا، گروه تخصصی وابستگان وحشی گیاهان اهلی) 1386 ← تاکنون